Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Heteroglossia

Heteroglossia to czasopismo naukowe tworzone i redagowane przez pracowników Katedry Lingwistyki Stosowanej WSG w Bydgoszczy.

Czasopismo znajduje się na liście 500 największych czasopism naukowych w Polsce.

prof. dr hab. Walenty Piłat - redaktor naczelny

prof. WSG dr Irena Kudlińska - sekretarz redakcji

 

Głównym celem czasopisma jest nie tylko prezentacja problematyki językowo-kulturowej w perspektywie historycznej i współczesnej, ale również stworzenie wielodyscyplinarnej formuły, umożliwiającej wszechstronny i krytyczny opis przemian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie, odzwierciedlających się w różnorodnych tekstach kultury i różnych typach dyskursu. Dlatego też przewiduje się publikację tekstów z obszaru przenikania się nauk filologicznych, kulturoznawstwa i komunikacji międzykulturowej.

W centrum naszej uwagi znajdą się zarówno zagadnienia stricte filologiczne (literaturoznawstwo, językoznawstwo), jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym. Proponujemy podjęcie penetracji naukowej takich szczegółowych obszarów badawczych, jak: komunikacja kulturowa i międzykulturowa, kontakty językowe, zwłaszcza z uwzględnieniem terenów pogranicza, kultura popularna, subkultury, gender studies, media a kultura, rola języka w mediach, kreowanie rzeczywistości przez media, edukacja językowa, etnolingwistyka i ekolingwistyka, technologie informacyjno-komunikacyjne w procesie akwizycji języka, spojrzenie na język i kulturę z perspektywy postmodernizmu i teorii postkolonialnej.

 

Struktura pisma – działy:

  • - artykuły – studia
  • - komunikaty – relacje
  • - komunikaty specjalne (relacje z ważnych wydarzeń naukowych, konferencji)
  • - recenzje – sprawozdania

Czasopismo „Heteroglossia- studia kulturoznawczo-filologiczne” indeksowane jest w bazach:

  • CEEOL

https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2473

  • PBN – Polska Bibliografia Naukowa

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/44782

  • Index Copernicus

https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=all&journalId=13779

  • CEJSH

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-05fa3785-56a6-4355-9dd5-e619c9e1f0b0

W sierpniu 2020 r. czasopismo zostało przyjęte do największej bazy naukowej Scopus.

 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY I WSPÓŁPRACY!

Szczegóły dostępne są tutaj.

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia