Katedra Lingwistyki
Stosowanej

Dydaktyka

Absolwent kierunku filologia, posiada umiejętności językowe w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwala mu swobodnie i precyzyjnie formułować poprawne wypowiedzi w formie ustnej i pisemnej. Wykorzystując wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych i kierunkowych doskonali umiejętność poprawnego i skutecznego komunikowania się w sytuacjach codziennych i relacjach zawodowych, jest przygotowany do samodzielnego wykonywania zadań w zakresie uzyskanych kompetencji językowych. Ponadto ma pogłębioną wiedzę w zakresie językoznawstwa, historii i kultury krajów anglojęzycznych oraz literatury. Posiada zdolność samodzielnego wyszukiwania informacji w celu poszerzania wiedzy i umiejętności językowych związanych ze specyfiką wykonywanych obowiązków zawodowych. Student ma możliwość odbycia semestru studiów w zagranicznej uczelni w ramach programu Erasmus+.

Absolwent kierunku filologia, obszar (specjalność) filologia angielska, zna zasady przekładoznawstwa, stosuje słownictwo z zakresu języka biznesu, w tym: finansów i bankowości oraz zasobów ludzkich, a także potrafi stosować zasady komunikacji międzykulturowej. Wykorzystuje poznaną wiedzę i terminologię z języka biznesu oraz języka specjalistycznego w określonych typach tłumaczeń i poznaje praktyczne aspekty pracy tłumacza. Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte w ramach przedmiotów prowadzonych przez specjalistów, tłumaczy i ekspertów podnoszą atrakcyjność absolwenta na rynku pracy, stwarzają lepsze perspektywy zatrudnienia w renomowanych podmiotach gospodarczych w regionie, otwierają możliwości awansu zawodowego, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Integralną częścią kształcenia na kierunku filologia są studenckie praktyki zawodowe. Głównym ich celem jest praktyczne przygotowanie studentów do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych. W trakcie trwania praktyk, student wykorzystuje zdobytą wiedzę i kompetencje językowe w wybranym miejscu praktyki, zapoznaje się z zasadami działania danego podmiotu gospodarczego. Miejscem odbywania praktyki mogą być biura tłumaczeniowe, przedsiębiorstwa międzynarodowe lub inne podmioty współpracujące z zagranicą. Student ma także możliwość odbycia zagranicznych praktyk w ramach programu Erasmus+.

Obszar potencjalnego zatrudnienia absolwenta filologii obejmuje firmy prowadzące działalność na rynku międzynarodowym oraz krajowym, firmy transportowe, wydawnictwa i redakcje czasopism, firmy turystyczne i biura podróży, biura tłumaczeń, organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne, stowarzyszenia i fundacje prowadzące współpracę z instytucjami zagranicznymi oraz stanowiska, które wymagają biegłej znajomości języka angielskiego.

Absolwenci kierunku filologia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia na dowolnej uczelni posiadającej stosowne uprawnienia.

Warto także zapoznać się z ofertą studiów podyplomowych oraz szkoleń

Współpraca ze szkołami średnimi

 

W Wyższej Szkole Gospodarki odbywa się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Stanach Zjednoczonych. 

Konkurs odbywa się pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. 

Głównym współorganizatorem konkursu z WSG jest prof. WSG dr Irena Kudlińska.  W jury zasiadają pracownicy Katedry Lingwistyki Stosowanej. 


 

Kursy i szkolenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Centrum Projektów Edukacyjnych
Studia podyplomowe
MBA
Studia I i II stopnia